KUNNOSSAPIDON HALLINTA

White logo - no background

OHJELMISTOMODUULI

(Versio 21.10)

OTA YHTEYS

Yritykset haluavat pitää rakennukset, koneet ja laitteet hyvässä toimintakunnossa, joten kehitimme asiakkaiden tarpeisiin ANEO Zero CMMS-kunnossapidon ohjausjärjestelmän, jonka palvelupyyntöjen ja korjaustöiden sekä säännöllisten tarkastusten ja ennakkohuoltojen hallintaan kehitetty ohjelmistomoduuli pitää korjaus-, huolto- ja turvallisuusohjeet sekä tarvittavat laite-, varaosa- ja materiaalitiedot helposti saatavilla. 
  • Raportoidut työtunnit ja -kustannukset aina ajan tasalla!
  • Digitaaliset ohjeet ja tarvittavat varaosa- ja materiaalitiedot nopeasti saatavilla
  • Kattavasti dokumentoidut palvelypyynnöt, tarkastus, korjaus- ja huoltotyöhistoriat
  • Työntekijän paikannus ja työajanseuranta sekä integrointimahdollisuus palkanlaskentajärjestelmien kanssa.

Color logo with background

 

KUNNOSSAPITO

 
"Kunnossapito on kaikkien niiden teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on säilyttää kohde tilassa tai palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon sen koko elinjakson aikana."
 
Lähde: SFS-EN 13306 2001 

TIEDONHALLINTA

 
ANEO Zero CMMS tukee omaisuudenhallinnan ja fyysisen käyttöomaisuuden kunnossapidon standardien mukaan  laadittujen strategisten ja operatiivisten kunnossapito-ohjelmien toteutusta. Työmääräyksille, tarkastuksille ja ennakkohuolloille luodut korjaus-, tarkastus-, huolto- ja turvallisuusohjeet sekä työmääräysten perustiedot, tarvittavat varaosat ja materiaalit sekä liitetetyt työt voidaan ylläpitää Zerossa. Tiedot voidaan myös tulostaa asiakaskohtaisesti räätälöitäviin raportteihin.
 

LATAA OPAS!

 

ANEO Zeron käyttöönoton yhteydessä käymme usein läpi asiakkaidemme ennakkohuolto-ohjelmat, jotta voimme auttaa heitä tekemään muutoksia, jotka vähentävät ennakkohuoltoihin kuluvaa aikaa ja rahaa."

Monet ohjelmat ovat hyvin määriteltyjä, mutta joskus ne eivät sisällä kaikkia avainkomponentteja, joista kerromme tässä oppaassa.

Jorma Manninen, Chief Marketing Officer

ANEO Software Oy

2022-01-18 Lead Generator 7 Steps (FIN)

TOIMINNALLISUUDET

SALAMANNOPEA

 
ANEO Zero CMMS helpottaa laitevikojen ja vaaranhavaintojen sekä läheltäpiti-ilmoitusten raportointia ja nopeuttaa palvelupyyntöjen luomista sekä korjaus- ja huoltotöiden suunnittelua ja toteutusta.
 
Lyhentää kunnossapidon korjaus- ja huoltopalvelujen vasteaikoja ja mahdollistaa vikaantuneiden koneiden ja laitteiden korjaukset ja huollot ennen  rikkoutumista.

KELLONTARKKA

 
ANEO Zero CMMS mahdollistaa  kriittisten rakennusten ja rakenteiden sekä koneiden ja laitteiden tarkastusten  ja ennakkohuoltojen suunnittelun ja toteutuksen kellontarkasti.
 
Säännöllisesten tarkastusten ja huoltotöiden toteutukselle voidaan asettaa etukäteen tarkka määräpäivä tai niiden toteutuksen ajoitus voidaan  ajoittaa käyttötuntimäärän tai jonkun muun mittaustiedon perusteella.

VIKAHAVAINNOT

 
Vikahavaintojen raportoiminen ja välittäminen kunnossapidolle mahdollisimman nopeasti on elintärkeää käyttöomaisuuden käyttöasteen ylläpitämisen näkökulmasta, jotta kalustossa havaitut viat ehditään korjata ennen kuin koneet tai laitteet rikkoutuvat ja pysäyttävät tuotannon. ANEO Zero CMMS  kunnossapidon ohjausjärjestelmä mahdollistaa vikaraporttien lähettämisen mobiililaitteiden avulla.

KORJAUKSET

 
Korjaustöiden suunnittelu vastaanotettujen vikaraporttien ja palvelupyyntöjen perusteella sujuu nopeasti, mikä lyhentää kunnossapidon korjaus- ja huoltopalvelujen vasteaikoja ja mahdollistaa vikaantuneiden koneiden ja laitteiden tarkastukset, korjaukset ja huollot ennen rikkoutumista. ANEO Zero CMMS kunnossapidon ohjausjärjestelmä helpottaa korjaustöiden suunnittelua ja toteutusta.

TARKASTUKSET

 
Säännölliset  tarkastukset ja mittaukset auttavat tunnistamaan mahdollisesti tulossa olevia vikoja hyvissä ajoin etukäteen. Korjaus- ja huoltotöiden suunnitteluun ja toteutukseen jää entistä enemmän aikaa. ANEO Zero CMMS kunnossapidon ohjausjärjestelmän avulla tarkastuskohteiden dokumentoiminen voidaan tehdä perusteellisesti ja samalla voidaan kerätä mittarilukemia tarkastuskohteilta tai tehdä mittauksia, joiden tulokset voidaan tallentaa tarkastuskohteelle. Tarkastusraportit voidaan tulostaa allekirjoitettavaksi.

ENNAKKOHUOLLOT

 
Tarkastusten ja ennakkohuoltojen kohteiksi valitaan käyttöomaisuudesta yleensä ne koneet ja laitteet, joiden rikkoutuminen keskeyttää tuotannon. Huolellisesti suunnitellut ja säännöllisesti toteutetut ennakkohuollot pitävät kriittiset koneet ja laitteet hyvässä toimintakunnossa ja käyttöasteen hyvällä tasolla. ANEO Zero CMMS mahdollistaa säänöllisin aikavälein suoritettavien ennakkohuoltojen lisäksi myös mittarilukemiin perustuvat ennakkohuollot, mikä optimoi kustannuksia.

KUNNOSSAPIDON HALLINTA

(MAINTENANCE MANAGEMENT)

PALVELUPYYNTÖ

(TIKETTI)

STARTER

 

ANEO Zero CMMS Starter sisältää palvelupyyntöjen hallintaan  tarvittavat ominaisuudet. Tuotannon käyttäjät ja muut Zerokäyttäjät tekevät päivittäin vikahavaintoja, joiden perusteella voidaan luoda  uusia palvelupyyntöjä kunnossapidolle.

Palvelupyynnön tekijä valitsee kohteen, kirjoittaa tai sanelee työn kuvauksen sekä  valitsee kiireellisyystason ja voi myös lisätä valokuvan tai muita liitetiedostoja mobiililaitteen tai tietokoneen muistista tai leikepöydältä tai valita Zeroon jo aiemmin tallennettuja tiedostoja.

PROFESSIONAL

 

ANEO Zero CMMS Professional sisältää Starterin ominaisuudet ja lisäksi palvelupyynnön tietokentät voidaan konfiguroida asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Kunnossapidon suunnittelijat voivat hakea kaikki uudet palvelupyynnöt helposti palvelupyynnön tyypin (S-TIKETTI) mukaan ja luoda uusia korjaustyömääräyksiä palvelupyynnön perusteella. Uudelle työmääräykselle kopioituu palvelupyynnölle tallennetut tiedot ja Zero liittää palvelupyynnön automaattisesti sen perusteella luodulle työmääräykselle. 

ENTERPRISE

 

ANEO Zero CMMS Enterprise sisältää Starter ja Professional ominaisuudet sekä automaation, joka mahdollistaa uuden työmääräyksen luomisen automaattisesti uuden palvelupyynnön luomisen jälkeen.

Uusi työ voidaan luoda automaattisesti palvelupyynnön perusteella esimerkiksi, jos palvelupyynnön kiireellisyystaso tai muu luokitteluluokka sitä edellyttää.

Uusi palvelupyyntö, jonka perusteella uusi työmääräys luotiin, liitetään automaattisesti ko. työmääräykselle, mikä nopeuttaa työn suoritusta.

image-png-Sep-28-2021-01-00-46-28-AM

STARTER

STARTER

KOHDE
TYÖN KUVAUS
TILAAJA
TILAUSPÄIVÄMÄÄRÄ
KIIREELLISYYS
LISÄTIETOJA
LISÄÄ KUVA
ALLOKOINTI
AIKAJANA
 
 
LIITETTY TYÖ
(MANUAALINEN)

image-png-Sep-24-2021-08-52-36-20-AM

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

KOHDE
TYÖN KUVAUS
TILAAJA
TILAUSPÄIVÄMÄÄRÄ
KIIREELLISYYS
LISÄTIETOJA
LISÄÄ KUVA
ALLOKOINTI
AIKAJANA
KONFIGUROINTI
 
LIITETTY TYÖ
(MANUAALINEN)
 

image-png-Oct-01-2021-03-17-56-76-AM

ENTERPRISE

ENTERPRISE

KOHDE
TYÖN KUVAUS
TILAAJA
TILAUSPÄIVÄMÄÄRÄ
KIIREELLISYYS
LISÄTIETOJA
LISÄÄ KUVA
ALLOKOINTI
AIKAJANA
KONFIGUROINTI
 
LIITETTY TYÖ
(AUTOMAATTINEN)
 

TYÖMÄÄRÄYS

(WORK ORDER)

STARTER

 

ANEO Zero CMMS Starter sisältää korjaustöiden hallintaan  tarvittavat perusominaisuudet.

Kunnossapidon suunnittelijat luovat uusia töitä palvelupyyntöjen ja muiden ilmoitusten perusteella. Suunnittelija täyttää työn perustiedot ja allokoi suorituspäivämäärän sekä voi ottaa valokuvan mobiililaitteella tai valita järjestelmään jo aiemmin tallennetun liitteen tai lisätä uuden liitteen laitteen tai tietokoneen muistista.

Kunnossapidon asentajat voivat aloittaa korjaustyön suorittamisen, jolloin Zero ryhtyy mittaamaan työn suorittamiseen kuluvaa aikaa. Asentaja voi keskeyttää työn tarvittaessa, jolloin myös ajanotto keskeytyy. Lopuksi asentaja kirjoittaa tai sanalee raportin ja kuittaa työn valmiiksi, jolloin myös työajan mittaaminen päättyy.

PROFESSIONAL

 

ANEO Zero CMMS Professional sisältää Starterin perusominaisuudet ja lisäksi työlle voidaan lisätä tarkastuskohteita, liittää Zeroon luotuja ohjeita ja tehdä laitesiirtoja sekä tulostaa työmääräyksiä.

Kunnossapidon suunnittelijat voivat luoda uuden työn nopeasti kopiomalla samanlainen samalle kohteelle aiemmin suoritettu työ. He voivat myös jakaa linkin työhön sähköpostin välityksellä. Ennen työn aloittamista suunnittelija voi vaihtaa työn tilaa ja lisätä kommentteja. Työnjohtaja voi peruuttaa työn tai tarvittaessa palauttaa sen takaisin suunniteltavaksi ja tehtäväksi uudelleen.

Asentajat voivat siirtää työn kohteena olevan laitteen paikan laitehierarkiassa, jos he siirtävät ko. laitteen esim. korjaamolle huollettavaksi. Laitteen paikka vaihtuu samalla hetkellä, kun asentaja kuittaa työn valmiiksi.

ENTERPRISE

 

ANEO Zero CMMS Enterprise sisältää Starter ja Professional ominaisuudet sekä mahdollistaa töiden vaiheistamisen ja laitevaihdon korjaustyön yhteydessä.

Kunnossapidon suunnittelija voi vaiheistaa korjaustyön, jolle hän voi liittää ts. alistaa muita töitä. Vaiheistetun työn ts. projektin kuittaaminen valmiiksi kuittaa valmiiksi myös muut vaiheistetulle työlle liitetyt alityöt.

Korjaustyölle voidaan liittää myös laitevaihto. Käytöstä kokonaan poistettavan tai huollettavaksi erotettavan   laitteen tilalle voidaan ottaa vaihtolaitevarastossa odottava käyttökunnossa oleva vaihtolaite. Laitteiden paikat vaihtuvat laitehierarkiassa automaattisesti, kun laitevaihtotyö kuitataan valmiiksi. Laitteen huoltohistoria pysyy laitteen mukana laitevaihdon yhteydessä.

image-png-Sep-25-2021-05-59-52-69-AM

STARTER

STARTER

TYÖN KOHDE, NIMI JA KUVAUS
LUOKITTELU
TILAAJA JA TILAUSPÄIVÄMÄÄRÄ
HUOLTORYHMÄ JA SEN VETÄJÄ
KIIREELLISYYS
TYÖLAJI
KUSTANNUSKOHDE
VAIKUTUS
MÄÄRÄPÄIVÄ
TÄRKEYS
LISÄTIETOJA
LIITTEET
ALLOKOINTI
AIKAJANA
TYÖN TUNNIT
 
LISÄOMINAISUUDET
TYÖN TILAT
LIITETYT MATERIAALIT

image-png-Sep-25-2021-10-14-27-29-AM

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

STARTERIN
PERUSOMINAISUUDET
OHJEET
LAITESIIRTO
KUSTANNUKSET
TULOSTUS
TARKASTUSKOHTEET 
 
 
 

 
 
 
 
 
LISÄOMINAISUUDET
TYÖN TILAT
LIITETYT MATERIAALIT

image-png-Sep-25-2021-10-50-38-64-AM

ENTERPRISE

ENTERPRISE

STARTERIN
PERUSOMINAISUUDET
OHJEET
LAITESIIRTO
KUSTANNUKSET
TULOSTUS
TARKASTUSKOHTEET
VAPAAT SYÖTTÖKENTÄT
RÄÄTÄLÖIDYT RAPORTIT
LAITEVAIHTO
VAIHEISTUS
  
 
 
  
LISÄOMINAISUUDET
TYÖN TILAT
LIITETYT MATERIAALIT

TARKASTUS

(INSPECTION)

STARTER

 

ANEO Zero CMMS Starter sisältää säännöllisesti toistuvien tarkastusten hallintaan tarvittavat ominaisuudet.

Kunnossapidon suunnittelijat luovat ennakkohuolloille tarkastuskohteita, joille he valitsevat toimenpiteen tyypin ja kirjoittavat huomautuksia tarkastajille.

Tarkastajat kirjoittavat tai sanelevat tarkastusraportin erikseen jokaiselle tarkastuskohteelle.

Tarkastustyömääräykselle voidaan ottaa valokuvia tai liittää muita liitteitä.

PROFESSIONAL

 

ANEO Zero CMMS Professional sisältää Starterin ominaisuudet ja lisäksi Zeroon luotavat liitettävät ohjeet, kustannukset, huoltoajan ja vakioraportin

Kunnossapidon suunnittelijat voivat liittää Zeroon luotuja ohjeita ja antaa arvioita jokaisessa tarkastuskohteessa tarvittavasta tarkastus- tai huoltoajasta erikseen.

Tarkastajat voivat ottaa ja liittää valokuvia  tarkastuskohteille sekä raportoida huoltoajan jokaiselle tarkastuskohteelle erikseen.

ENTERPRISE

 

ANEO Zero CMMS Enterprise sisältää Starterin ja Professionalin ominaisuudet sekä tarkastuskohteille määriteltävät vapaat syöttökentät ja räätälöidyt tarkastusraportit.

Kunnossapidon suunnittelijat voivat luoda  jokaiselle tarkastuskohteelle omia vapaita syöttökenttiä, joille voi antaa nimen, valita tyypin sekä tarvittaessa asettaa oletusarvon.

Tarkastajat voivat syöttää luetut mittarilukemat tai mitatut arvot vapaisiin syöttökenttiin.

image-png-3

STARTER

STARTER

TARKASTUSKOHTEET
TOIMENPITEET
HUOMAUTUKSET
TARKASTETTU/KORJATTAVAA
VALOKUVAT
LIITTEET
 
 
 
 
 
 
LISÄOMINAISUUDET
TYÖN TILAT

image-png-Oct-01-2021-04-08-19-56-AM

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

TARKASTUSKOHTEET
TOIMENPITEET
HUOMAUTUKSET
TARKASTETTU/KORJATTAVAA
VALOKUVAT
LIITTEET
 HUOLTOAIKA
KUSTANNUKSET
TARKASTUSRAPORTTI
 
 
 
LISÄOMINAISUUDET
TYÖN TILAT

image-png-Sep-23-2021-09-39-12-25-AM

ENTERPRISE

ENTERPRISE

TARKASTUSKOHTEET
TOIMENPITEET
HUOMAUTUKSET
TARKASTETTU/KORJATTAVAA
VALOKUVAT
LIITTEET
 HUOLTOAIKA
KUSTANNUKSET
TARKASTUSRAPORTTI
VAPAAT SYÖTTÖKENTÄT
RÄÄTÄLÖIDYT RAPORTIT
 
LISÄOMINAISUUDET
TYÖN TILAT

ENNAKKOHUOLTO

(PREVENTION)

STARTER

 

ANEO Zero CMMS Starter sisältää toistuvien ennakkohuoltojen hallintaan tarvittavat ominaisuudet.

Kunnossapidon suunnittelijat voivat luoda  ennakkohuollon ja määritellä sen toistuvuuden kalenterin perusteella. Toistuvuuden voi valita päivittäin, viikoittain tai asettaa toistuvuuden kiinteille viikoille 1 - 12 kertaa vuodessa. Zero monistaa automaattisesti toistuvat ennakkohuollot.

Kunnossapidon suunnittelijat ja asentajat voivat ottaa valokuvia ja liittää liitteitä ennakkohuolloille mobiililaitteen tai tietokoneen muistista tai valita Zeroon aiemmin tallennettuja liitteitä.

Samalle ennakkohuollolle voi kirjata työn tunteja kaikki asentajat, jotka ovat osallistuneet sen suorittamiseen.

PROFESSIONAL

 

ANEO Zero CMMS Professional sisältää kaikki Starterin ominaisuudet ja lisäksi ennakkohuollolle voidaan liittää Zeroon luotuja ohjeita ja ottaa valokuvia ja liittää liitteitä.

Ennakkohuollon voi jakaa muille Zeron käyttäjille sähköpostin välityksellä.

Kunnossapidon asentajat voivat työn suorituksen aikana lukea liitettyjä ohjeita ja liitteitä sekä ottaa ja palauttaa varaosia ja materiaaleja, jos vaihto-omaisuuden hallintaominaisuudet ovat käytössä.

Ennakkohuollon aikana voi ottaa valokuvia ja lisätä liitteitä mobiililaitteen muistista tai valita Zeroon aiemmin tallennettuja  valokuvia ja liitteitä ennakkohuolloille.

ENTERPRISE

 

ANEO Zero CMMS Enterprise sisältää Starter ja Professional ominaisuudet sekä mittariohjatut ennakkohuollot ja vaiheistetut ennakkohuollot eli reittityöt.

Kunnossapidon suunnittelijat voivat luoda  ennakkohuollon ja määritellä sen toistuvuuden mittaritiedon perusteella. Mittarit luodaan kohteelle ja mittarilukemalle asetetaan raja-arvo, jonka ylittyessä tai alittuessa Zero allokoi automaattisesti seuraavan ennakkohuollon.

Kunnossapidon suunnittelijat voivat luoda vaiheistetun ennakkohuollon eli reittityön, jolle hän voi liittää muita ennakkohuoltoja. Reittityölle liitetyt ennakkohuollot suoritetaan ennenkuin reittityö raportoidaan ja kuitataan valmiiksi.

image-png-Sep-25-2021-11-20-45-97-AM

STARTER

STARTER

PERUSTIEDOT
ALLOKOINTI
TOISTUVUUS
AIKAJANA
TYÖN TUNNIT
VALOKUVAT
LIITTEET
TARKASTUSKOHTEET
 
 
 
 
 
LISÄOMINAISUUDET
TYÖN TILAT
LIITETYT MATERIAALIT

image-png-Sep-25-2021-11-23-48-81-AM

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

PERUSTIEDOT
ALLOKOINTI
TOISTUVUUS
AIKAJANA
TYÖN TUNNIT
VALOKUVAT
LIITTEET
TARKASTUSKOHTEET
OHJEET
KUSTANNUKSET
 
 
 
LISÄOMINAISUUDET
TYÖN TILAT
LIITETYT MATERIAALIT

image-png-Sep-25-2021-11-24-56-88-AM

ENTERPRISE

ENTERPRISE

PERUSTIEDOT
ALLOKOINTI
TOISTUVUUS
AIKAJANA
TYÖN TUNNIT
VALOKUVAT
LIITTEET
TARKASTUSKOHTEET
OHJEET
KUSTANNUKSET
MITTARIOHJAUS
REITTITYÖT
 
LISÄOMINAISUUDET
TYÖN TILAT
LIITETYT MATERIAALIT

KUNNOSSAPIDON HALLINTA

(LISÄOMINAISUUDET)

 

ANEO Zero CMMS Starter, Professional ja Enterprise ominaisuuksia voidaan täydentää lisäominaisuuksilla, joita ovat paikkakunnat, vaihto-omaisuuden hallinta ja ostojen hallinta.

TOIMIPAIKAT

 

Toimipaikat ovat hyödyllisiä, kun eri toimipaikkojen työprosessit poikkeavat toisistaan. Jokaiselle toimipaikalle voi  määritellä omat työn tilat. Työn suunnittelu, toteutus ja ohjaus sekä valvonta voi olla erilainen johtuen paikallisesta toimintakulttuurista. 
 
Yhdellä toimipaikalla valmiiksi kuitattuja töitä ei pääsääntöisesti tarkasteta tai hyväksytä, mutta toisella toimipaikalla tarkastus ja hyväksyntä koskee kaikkia töitä, jolloin kunnossapidon työmääräysten ohjausprosessiin on liitettävä tarkastus- ja hyväksyntävaiheet

VAIHTO-OMAISUUS

 

Kunnossapidon vaihto-omaisuuden hallinta on hyödyllinen lisätoiminto, kun varaosia, materiaaleja ja tarvikkeita on paljon  ja kun halutaan kerätä varaosien käytön kustannukset töille.
 
Kunnossapidon suunnittelijat voivat varata töille varaosia ja materiaaleja jo suunnitteluvaiheessa. Asentajat voivat ottaa varaosia ja materiaaleja varastosta työlle ja tarvittaessa voivat myös palauttaa ne takaisin varastoon. Varastonhoitajat voivat toteuttaaa jatkuvasti toistuvia inventointeja tai  varastosaldon tarkastustyömääräyksiä.

OSTOT

 

Kunnossapidon ostojen hallinta on hyödyllinen lisätoiminto, kun ostoehdotuksia ja -tilauksia on paljon.
 
Ostojen hallinnan avulla voidaan ostaa varaosien ja materiaalien lisäksi myös laitteita. Laitevalmistajien ja -toimittajien tiedot voidaan tallentaa kohteille ja ylläpitää yhtiörekisterissä.
 
Ostotöiden hallintaa voidaan myös ohjata Zerossa. Ostopäällikkö voi luoda kertaluontoisia tai säännöllisesti toistuvia varaosien ja materiaalien sekä laitteiden ostotöitä ostajille.

TOIMIPAIKAT

(LOCAL UNITS)
 
Toimipaikkojen vaihtaminen onnistuu helposti ja nopeasti valitsemalla toimipaikan logon.
 
 

RAPORTOINTI

(REPORTING)

STARTER

 

ANEO Zero CMMS Starteriin sisältyy eri tyyppisten töiden ja kohteiden sekä työtuntien hakutoiminnot.

Pääkäyttäjät voivat myös hakea käyttäjiä sekä päivittää käyttäjien tietoja ja rooleja tarvittaessa.

Erityyppisille töille tallennettuja tietoja voi hakea Zerosta ja katsella niitä hakutuloslistanäkymissä.

Lisäksi voidaan hakea nimikkeitä ja ostotilauksia, jos vaihto-omaisuuden tai ostojen hallinta ovat käytössä.

PROFESSIONAL

 

ANEO Zero CMMS Professional sisältää Starterin ominaisuudet ja lisäksi hakutulosnäkymistä voidaan kopioida tiedot MS Excel-tiedostoon raporttien räätälöintiä  varten.

Ennakkohuoltojen sekä korjaustöiden tulostaminen mahdollista joko paperille tai tiedostoon.

Tarkastusraporttien tulostustoiminto mahdollistaa myös ennakkohuoltojen tarkastuskohteiden raporttien ja niille otettujen tai liitettyjen valokuvien tulostamisen tarkastusraportin liitteiksi.

 

ENTERPRISE

 

ANEO Zero CMMS Enterprise sisältää Starterin ja Professionalin ominaisuudet sekä  mahdollisuuden tilata tilaajalle räätälöityjä raportteja.

Ennakkohuollot, joille on luotu tarkastuskohteita, voidaan tulostaa räätälöityyn raporttiin siten, että tarkastuskohteiden raporttien ja niille liitettyjen valokuvien lisäksi voidaan tulostaa vapaisiin syöttökenttiin syötetyt arvot. Tarkastuskohteet voidaan luokitella eri ryhmiin sen perusteella, miten niille tallennetut tiedot halutaan tulostaa raportissa.

 

image-png-Sep-28-2021-03-50-53-66-AM

STARTER

STARTER

HAKUTOIMINNOT
 
KOHTEET
TYÖT
TUNTIKIRJAUKSET
KÄYTTÄJÄT
 
 
 
LISÄOMINAISUUDET
NIMIKEHAKU
OSTOTILAUSTEN HAKU

image-png-Sep-28-2021-03-56-29-14-AM

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

HAKUTOIMINNOT
 
KOHTEET
TYÖT
TUNTIKIRJAUKSET
KÄYTTÄJÄT
KUSTANNUKSET
 
 
LISÄOMINAISUUDET
NIMIKEHAKU
OSTOTILAUSTEN HAKU

image-png-Sep-28-2021-04-01-27-45-AM

ENTERPRISE

ENTERPRISE

HAKUTOIMINNOT
 
KOHTEET
TYÖT
TUNTIKIRJAUKSET
KÄYTTÄJÄT
KUSTANNUKSET
RÄÄTÄLÖIDYT RAPORTIT
 
LISÄOMINAISUUDET
NIMIKEHAKU
OSTOTILAUSTEN HAKU

TYÖHAKUTULOSNÄKYMÄ

 

TYÖAJAN SEURANTA

(WORK TIME MONITORING)

STARTER

 

ANEO Zero CMMS Starteriin sisältyy työajan mittausominaisuus, joka mittaa korjaustyöhön käytettyä työaikaa siitä hetkestä alkaen, kun kunnossapidon asentaja aloittaa työn aina siihen asti, kun hän kuittaa työn valmiiksi. Asentaja voi myös tarvittaessa keskeyttää työn ja jatkaa sen suorittamista myöhemmin. Jos hän aloittaa uuden työn ennen kuin käynnissä oleva työ on kuitattu valmiiksi, niin käynnissä oleva työ keskeytetään automaattisesti, jottei työtunteja kerry usealle työlle yhtäaikaa. Lisäksi työntekijät lisäävät tarkastuksiin, korjaustöihin ja ennakkohuoltoihin käytetyt tunnit töiden raportoinnin yhteydessä.

PROFESSIONAL

 

ANEO Zero CMMS Professional sisältää Starterin työtuntien kirjaus- ja automaattisen mittausminaisuuden lisäksi mahdollisuuden  seurata työajan kustannuksia ja haluttaessa kirjata ennakkohuoltojen tarkastuskohteille huoltoaikoja.

Työntekijöiden lisäämät työtunnit voidaan hyväksyä automaattisesti tai ne voidaan ensin tarkastaa ja hyväksyä, minkä jälkeen hyväksytyistä työtuntikirjauksista muodostuu myös työkustannuksia.

Lisäksi työkustannuksia voidaan hakea kustannusten hakutoiminnolla.

ENTERPRISE

 

ANEO Zero CMMS Enterprise sisältää Starter ja Professional ominaisuudet sekä mahdollisuuden integroida palkanmaksuun käytettävät järjestelmät Zeron kanssa.

Lisäksi Zerossa on mahdollisuus ottaa käyttöön ns. kellokorttiominaisuus. Työajan seuranta alkaa, kun työntekijä painaa aloitanappia mobiililaitteen tai tietokoneen näytöllä ja samalla voidaan leimata työntekijän sijainti kartalla edellyttäen, että paikkatietotoiminto on käytössä työntekijän laitteessa. Päivän päätteksi työntekijä leimaa kellokortin, jolloin työajanseuranta päättyy.

image-png-Oct-01-2021-09-03-27-49-AM

STARTER

STARTER

TYÖAJAN MITTAUS
TYÖN TUNNIT
TUNTIKIRJAUSTEN HAKU
TAPAHTUMAT 24H
TUNTIKOODIT
TUNTISALDOT

image-png-Oct-01-2021-09-49-40-30-AM

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

TYÖAJAN MITTAUS
TYÖN TUNNIT
TUNTIKIRJAUSTEN HAKU
TAPAHTUMAT 24H
TUNTIKOODIT
TUNTISALDOT
TYÖKUSTANNUKSET
PALKKARYHMÄT
TUNTIKIRJAUSTEN HYVÄKSYNNÄT

image-png-Oct-01-2021-08-57-07-65-AM

ENTERPRISE

ENTERPRISE

TYÖAJAN MITTAUS
TYÖN TUNNIT
TUNTIKIRJAUSTEN HAKU
TAPAHTUMAT 24H
TUNTIKOODIT
TUNTISALDOT
TYÖKUSTANNUKSET
PALKKARYHMÄT
TUNTIKIRJAUSTEN HYVÄKSYNNÄT
JÄRJESTELMÄINTEGRAATIO
KELLOKORTTI

TUNTIKIRJAUSTEN HAKUTULOSNÄKYMÄ

(TUNTIKIRJAUSTEN HYVÄKSYNTÄ)

 

DOKUMENTOINTI

(DOCUMENTING)

STARTER

 

ANEO Zero CMMS Starteriin sisältyy perustoiminnot erilaisten kohteiden ja palvelupyyntöjen sekä erityyppisien työmääräyksien dokumentoimiseen.

Rakennusten, koneiden ja laitteiden kohdetiedot sekä palvelupyyntöjen ja työmääräysten perustiedot voidaan ylläpitää Zerossa.

Lisäksi kohteille ja palvelupyynnöille sekä työmääräyksille voidaan ottaa valokuvia ja lisätä liitteitä mobiililaitteen tai tietokoneen muistista tai leikepöydältä sekä valita Zerosta sinne  aiemmin tallennettuja tiedostoja.

Varaosat, materiaalit ja tarvikkeet sekä ostot voidaan dokumentoida, jos vaihto-omaisuuden ja ostojen hallinta on otettu käyttöön lisäominaisuutena.

 

PROFESSIONAL

 

ANEO Zero CMMS Professional sisältää dokumentoinnin perusominaisuudet ja lisäksi kohteille voidaan liittää myös kenttätunnuksia sekä turvallisuus-, käyttö- ja huolto-ohjeita.

Yleensä vaihto-omaisuuden hallinta otetaan käyttöön lisäominaisuutena, jolloin varastonimikkeiden tiedot voidaan myös ylläpitää Zerossa ja niillekin voidaan ottaa valokuvia ja lisätä liitteitä mobiililaitteen tai tietokoneen muistista tai leikepöydältä sekä valita Zerosta aiemmin tallennettuja tiedostoja.

Varastonimikkeillä ylläpidetään myös tiedot varastoriveistä ja liittymistä kohteille ja lisäksi varaosien varastosta otot ja varastoon palautukset tallentuvat automaattisesti nimikkeen aikajanalle.

 

ENTERPRISE

 

ANEO Zero CMMS Enterprise sisältää Starter ja Professional ominaisuudet sekä usein otetaan käyttöön myös vaihto-omaisuuden ja ostojen hallinta lisäominaisuuksina.

Zero luo ostoehdotukset automaattisesti, kun varastonimikkeen tilauspiste alittuu. Ostajat luovat tarjouspyynnöt ja tilaukset, jotka tallennetaan automaattisesti. Lisäksi vastaanotettujen laitteiden ja varaosien sekä tarvikkeiden saapumiset dokumentoidaan Zeroon.

Zero voidaan myös integroida muiden järjestelmien kuten esimerkiksi ostojärjestelmien kanssa. Yleisimmin Zero on integroitu ostojen, laskutuksen, kirjanpidon tai dokumenttien hallintaan suunniteltujen järjestelmien kanssa.

TYÖMÄÄRÄYSTEN DOKUMENTOINTI

(TARKASTUSKOHTEET)

 

Black logo - no background-2

"Yritykset ponnistelevat ikääntyvän kalustonsa kanssa, joten kehitimme ketterän pilvipohjaisen kunnossapitojärjestelmän, joka helpottaa kunnossapidon toiminnanohjausta ja auttaa reagoimaan havaittuihin laitevikoihin nopeammin, jotta voit säästää aikaa ja rahaa sinulle tärkeämpiin asioihin!"

- Markku Lyyski, Aneo Software Oy

 

OTA YHTEYS