KÄYTTÖOMAISUUDEN HALLINTA

White logo - no background

OHJELMISTOMODUULI

(Versio 21.10)

OTA YHTEYS

Yritykset haluavat ylläpitää käyttöomaisuuden tuottoasteen hyvällä tasolla, joten kehitimme asiakkaiden tarpeisiin ANEO Zero CMMS-kunnossapidon ohjausjärjestelmän, jonka käyttöomaisuuden hallintaan kehitetty ohjelmistomoduuli pitää tarkastus-, korjaus- ja huoltokohteina olevien maa-alueiden, rakennusten, koneiden ja laitteiden kohdetiedot helposti saatavilla ja kunnossapitohistorian ja -kustannukset ajan tasalla! 
  • Hankintamenot sekä tarkastus-, korjaus- ja huoltokustannukset aina ajan tasalla
  • Digitaaliset käyttöomaisuustiedot nopeasti saatavilla
  • Dokumentoitu kunnossapitohistoria
  • Integrointi kirjanpitoon

Color logo with background

 

KÄYTTÖOMAISUUS

 
"Käyttöomaisuutta ovat elinkeinotoiminnassa pysyvään käyttöön tarkoitetut maa-alueet, arvopaperit, rakennukset, koneet, kalustot ja muut esineet, patentit ja muut erikseen luovutettavissa olevat aineettomat oikeudet sekä soran- ja hiekanottopaikat, kaivokset, kivilouhokset, turvesuot ja muut sellaiset hyödykkeet. Maa-alue, arvopaperit ja muut sellaiset hyödykkeet ovat kulumatonta käyttöomaisuutta."
 
Lähde: Laki elinkeinotulon verottamisesta 24.6.1968/360 12§ (15.3.2019/308)

KÄYTTÖOMAISUUSTIEDOT

 

ANEO Zero CMMS tukee ISO 55000 omaisuudenhallintastandardin mukaan  laadittujen strategisten suunnitelmien toteutusta. Kohteille luodut käyttö-, turvallisuus-, korjaus- ja huolto-ohjeet ja muut dokumentit sekä kohteiden perus- ja lisätiedot ja niiltä kerätyt tai mitatut kuntotiedot voidaan ylläpitää Zerossa. Tiedot voidaan myös tulostaa räätälöitäviin raportteihin.

 

LATAA OPAS!

 

ANEO Zeron käyttöönoton yhteydessä käymme usein läpi asiakkaidemme ennakkohuolto-ohjelmat, jotta voimme auttaa heitä tekemään muutoksia, jotka vähentävät ennakkohuoltoihin kuluvaa aikaa ja rahaa."

Monet ohjelmat ovat hyvin määriteltyjä, mutta joskus ne eivät sisällä kaikkia avainkomponentteja, joista kerromme tässä oppaassa.

Jorma Manninen, Chief Marketing Officer

ANEO Software Oy

2022-01-18 Lead Generator 7 Steps (FIN)

TOIMINNALLISUUDET

RAPORTOINTI

 
Käyttöomaisuuden raportointi on hoidettava lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti. Lisäksi yritysjohdolla on omat sisäiset vaatimukset koskien käyttöomaisuuden hankinta-, korjaus- ja huoltomenojen sekä käytöstä poistetun kaluston raportointia. Käyttöomaisuuden hallinnan kautta tallennetut tiedot voidaan välittää kirjanpitoon järjestelmien välisen integraation kautta. Käyttöomaisuusraportit voidaan räätälöidä asiakastarpeiden mukaan.

POISTOT

 
Poistot ovat kuluvan käyttöomaisuuden ja tulonhankkimiskäytössä olevan muun omaisuuden sekä pitkävaikutteisten menojen hankintamenon jaksottamista kuluksi eri vuosille. Elinkeinoverolain 35 §:n perusteella hankintamenoon luetaan myös omaisuuden laajennus-, muutos-, uudistus- sekä muut vastaavat perusparannusmenot ja lisäksi verovelvollisen vaatimuksesta suurehkot korjausmenot.

INVESTOINNIT

 
Käyttöomaisuuteen tehtävien kunnossapito- ja korvausinvestointien päätöksenteon tueksi kannattaa hyödyntää käyttöomaisuuden kunnossapidossa tallennettuja tietoja. ANEO Zero CMMS pitää rakennusten, koneiden ja laitteiden kunnossapitohistorian sekä korjaus- ja huoltokustannukset jatkuvasti ajan tasalla, mikä helpottaa päätöksentekoa.

KÄYTTÖASTE

 
Ikääntyvien rakennusten, koneiden ja laitteiden pitäminen hyvässä käyttökunnossa ja käyttöasteen ylläpitäminen suunnitellulla tasolla on haastavaa, mutta myös palkitsevaa, sillä käyttöpääoman tuottoaste nousee samalla, kun sen jäännösarvo laskee kirjanpidossa edellyttäen, että käyttöaste saadaan pidetyksi entisellä tasolla.

VIKAHAVAINNOT

 
Vikahavaintojen raportoiminen ja palvelupyyntöjen välittäminen kunnossapidolle mahdollisimman nopeasti on elintärkeää käyttöomaisuuden käyttöasteen ylläpitämisen näkökulmasta, jotta kalustossa havaitut viat ehditään korjata ennen kuin koneet tai laitteet rikkoutuvat ja pysäyttävät tuotannon. ANEO Zero CMMS  kunnossapidon ohjausjärjestelmä mahdollistaa palvelupyyntöjen lähettämisen mobiililaitteiden avulla.

KORJAUKSET

 
Korjaustöiden suunnittelu vastaanotettujen vikaraporttien ja palvelupyyntöjen perusteella sujuu nopeasti, mikä lyhentää kunnossapidon korjaus- ja huoltopalvelujen vasteaikoja ja mahdollistaa vikaantuneiden koneiden ja laitteiden tarkastukset, korjaukset ja huollot ennen rikkoutumista. ANEO Zero CMMS kunnossapidon ohjausjärjestelmä helpottaa korjaustöiden suunnittelua ja toteutusta.
 
 

TARKASTUKSET

 
Säännölliset  tarkastukset ja mittaukset auttavat tunnistamaan mahdollisesti tulossa olevia vikoja hyvissä ajoin etukäteen. Korjaus- ja huoltotöiden suunnitteluun ja toteutukseen jää entistä enemmän aikaa. ANEO Zero CMMS kunnossapidon ohjausjärjestelmän avulla tarkastuskohteiden dokumentoiminen voidaan tehdä perusteellisesti ja samalla voidaan kerätä mittarilukemia tarkastuskohteilta tai tehdä mittauksia, joiden tulokset voidaan tallentaa tarkastuskohteelle. Tarkastusraportit voidaan tulostaa allekirjoitettavaksi.

ENNAKKOHUOLLOT

 
Tarkastusten ja ennakkohuoltojen kohteiksi valitaan käyttöomaisuudesta yleensä ne koneet ja laitteet, joiden rikkoutuminen keskeyttää tuotannon. Huolellisesti suunnitellut ja säännöllisesti toteutetut ennakkohuollot pitävät kriittiset koneet ja laitteet hyvässä toimintakunnossa ja käyttöasteen hyvällä tasolla. ANEO Zero CMMS mahdollistaa säänöllisin aikavälein suoritettavien ennakkohuoltojen lisäksi myös mittarilukemiin perustuvat ennakkohuollot, mikä auttaa optimoimaan kustannuksia.

KÄYTTÖOMAISUUDEN HALLINTA

OHJELMISTOMODUULI

STARTER

 

ANEO Zero CMMS Starter sisältää käyttöomaisuudenhallintaan tarvittavat perusominaisuudet. Käyttöomaisuus voidaan jakaa tarkastus-, korjaus- ja huoltokohteisiin.  Kohteet voidaan sijoittaa  paikkakunnan monitasoiseen laitehierarkiaan, jossa kohteita voi luoda ja siirtää paikasta toiseen sekä tarvittaessa poistaa käytöstä.

PROFESSIONAL

 

ANEO Zero CMMS Professional sisältää kaikki Starterin perusominaisuudet ja kohteille voidaan lisäksi luoda uusia kenttätunnuksia kohteiden lisätietojen ylläpitoa varten. Lisäksi  kohteille voidaan liittää Zeroon luotuja turvallisuus-, käyttö- ja huolto-ohjeita, jotka voidaan liittää myös ennakkohuolloille ja työmääräyksille.

ENTERPRISE

 

ANEO Zero CMMS Enterprise sisältää Starter ja Professional ominaisuudet ja lisäksi mittarit.  Kohteille voidaan luoda mittareita, joilla voidaan ylläpitää kohteiden kuntotietoja. Mittarit mahdollistavat rakennusten tai rakenteiden, koneiden ja laitteiden  tarkastusten ja ennakkohuoltojen allokoinnin mittaritietojen perusteella.

image-png

STARTER

STARTER

PAIKKAKUNTA
LAITEHIERARKIA
KOHTEET
KOHDETIEDOT
LIITTEET
AIKAJANA
LIITETYT TYÖT
QR-KOODIT
  
 
 
 
LISÄOMINAISUUDET
LISÄPAIKKAKUNNAT
LIITETYT VARAOSAT
LAITTEIDEN OSTOT

image-png-1

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

PAIKKAKUNTA
LAITEHIERARKIA
KOHTEET
KOHDETIEDOT
LIITTEET
AIKAJANA
LIITETYT TYÖT
QR-KOODIT
 KENTTÄTUNNUKSET
OHJEET 
 
 
LISÄOMINAISUUDET
LISÄPAIKKAKUNNAT
LIITETYT VARAOSAT
LAITTEIDEN OSTOT

image-png-2

ENTERPRISE

ENTERPRISE

PAIKKAKUNTA
LAITEHIERARKIA
KOHTEET
KOHDETIEDOT
LIITTEET
AIKAJANA
LIITETYT TYÖT
QR-KOODIT
 KENTTÄTUNNUKSET
OHJEET 
MITTARIT
 
LISÄOMINAISUUDET
LISÄPAIKKAKUNNAT
LIITETYT VARAOSAT
LAITTEIDEN OSTOT
 

KÄYTTÖOMAISUUDEN HALLINTA

(LISÄOMINAISUUDET)

 

ANEO Zero CMMS Starter, Professional ja Enterprise ominaisuuksia voidaan täydentää lisäominaisuuksilla, joita ovat paikkakunnat, vaihto-omaisuuden hallinta ja ostojen hallinta.

TOIMIPAIKAT

 

Lisätoimipaikat ovat hyödyllisiä, kun toimipaikkojen tiedot halutaan pitää järjestelmässä erillään. Toimipaikat voivat olla esimerkiksi yrityksen tuotantolaitoksia tai konsernin tytäryhtiöitä tai vaikka eri valtioita. Toimipaikkojen tietojen hallinta voidaan keskittää yhdelle pääkäyttäjäryhmälle tai toimipaikkojen tietojen hallinta voidaan hajauttaa usealle pääkäyttäjälle.

 

VAIHTO-OMAISUUS

 

Kunnossapidon vaihto-omaisuuden hallinta on hyödyllinen lisätoiminto, kun varaosia, materiaaleja ja tarvikkeita on paljon ja kun halutaan kerätä varaosien käytön kustannukset kohteille. Kohteille voidaan liittää niiden korjauksissa ja huolloissa yleensä tarvittavia varaosia ja materiaaleja, mikä nopeuttaa korjaustöiden ja ennakkohuoltojen suunnittelua ja suoritusta.

 

OSTOT

 

Kunnossapidon ostojen hallinta on hyödyllinen lisätoiminto, kun ostotilauksia on paljon. Ostojen hallinnan avulla voidaan ostaa varaosien ja materiaalien sekä palvelujen lisäksi myös rakennuksia, koneita ja laitteita. Laitevalmistajien ja -toimittajien tiedot voidaan tallentaa kohteille ja ylläpitää yhtiörekisterin hallinnassa.

RAPORTOINTI

(REPORTING)

STARTER

 

ANEO Zero CMMS Starteriin sisältyy eri tyyppisten töiden ja kohteiden sekä työtuntien hakutoiminnot.

Pääkäyttäjät voivat myös hakea käyttäjiä sekä päivittää käyttäjien tietoja ja rooleja tarvittaessa.

Erityyppisille töille tallennettuja tietoja voi hakea Zerosta ja katsella niitä hakutuloslistanäkymissä.

Lisäksi voidaan hakea nimikkeitä ja ostotilauksia, jos vaihto-omaisuuden tai ostojen hallinta ovat käytössä.

PROFESSIONAL

 

ANEO Zero CMMS Professional sisältää Starterin ominaisuudet ja lisäksi hakutulosnäkymistä voidaan kopioida tiedot MS Excel-tiedostoon raporttien räätälöintiä  varten.

Ennakkohuoltojen sekä korjaustöiden tulostaminen mahdollista joko paperille tai tiedostoon.

Tarkastusraporttien tulostustoiminto mahdollistaa myös ennakkohuoltojen tarkastuskohteiden raporttien ja niille otettujen tai liitettyjen valokuvien tulostamisen tarkastusraportin liitteiksi.

 

ENTERPRISE

 

ANEO Zero CMMS Enterprise sisältää Starterin ja Professionalin ominaisuudet sekä  mahdollisuuden tilata tilaajalle räätälöityjä raportteja.

Ennakkohuollot, joille on luotu tarkastuskohteita, voidaan tulostaa räätälöityyn raporttiin siten, että tarkastuskohteiden raporttien ja niille liitettyjen valokuvien lisäksi voidaan tulostaa vapaisiin syöttökenttiin syötetyt arvot. Tarkastuskohteet voidaan luokitella eri ryhmiin sen perusteella, miten niille tallennetut tiedot halutaan tulostaa raportissa.

 

image-png-Sep-28-2021-03-50-53-66-AM

STARTER

STARTER

HAKUTOIMINNOT
 
KOHTEET
TYÖT
TUNTIKIRJAUKSET
KÄYTTÄJÄT
 
 
 
LISÄOMINAISUUDET
NIMIKEHAKU
OSTOTILAUSTEN HAKU

image-png-Sep-28-2021-03-56-29-14-AM

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

HAKUTOIMINNOT
 
KOHTEET
TYÖT
TUNTIKIRJAUKSET
KÄYTTÄJÄT
KUSTANNUKSET
 
 
LISÄOMINAISUUDET
NIMIKEHAKU
OSTOTILAUSTEN HAKU

image-png-Sep-28-2021-04-01-27-45-AM

ENTERPRISE

ENTERPRISE

HAKUTOIMINNOT
 
KOHTEET
TYÖT
TUNTIKIRJAUKSET
KÄYTTÄJÄT
KUSTANNUKSET
RÄÄTÄLÖIDYT RAPORTIT
 
LISÄOMINAISUUDET
NIMIKEHAKU
OSTOTILAUSTEN HAKU

DOKUMENTOINTI

(DOCUMENTING)

STARTER

 

ANEO Zero CMMS Starteriin sisältyy perustoiminnot erilaisten kohteiden ja palvelupyyntöjen sekä erityyppisien työmääräyksien dokumentoimiseen.

Rakennusten, koneiden ja laitteiden kohdetiedot sekä palvelupyyntöjen ja työmääräysten perustiedot voidaan ylläpitää Zerossa.

Lisäksi kohteille ja palvelupyynnöille sekä työmääräyksille voidaan ottaa valokuvia ja lisätä liitteitä mobiililaitteen tai tietokoneen muistista tai leikepöydältä sekä valita Zerosta sinne  aiemmin tallennettuja tiedostoja.

Varaosat, materiaalit ja tarvikkeet sekä ostot voidaan dokumentoida, jos vaihto-omaisuuden ja ostojen hallinta on otettu käyttöön lisäominaisuutena.

 

PROFESSIONAL

 

ANEO Zero CMMS Professional sisältää dokumentoinnin perusominaisuudet ja lisäksi kohteille voidaan liittää myös kenttätunnuksia sekä turvallisuus-, käyttö- ja huolto-ohjeita.

Yleensä vaihto-omaisuuden hallinta otetaan käyttöön lisäominaisuutena, jolloin varastonimikkeiden tiedot voidaan myös ylläpitää Zerossa ja niillekin voidaan ottaa valokuvia ja lisätä liitteitä mobiililaitteen tai tietokoneen muistista tai leikepöydältä sekä valita Zerosta aiemmin tallennettuja tiedostoja.

Varastonimikkeillä ylläpidetään myös tiedot varastoriveistä ja liittymistä kohteille ja lisäksi varaosien varastosta otot ja varastoon palautukset tallentuvat automaattisesti nimikkeen aikajanalle.

 

ENTERPRISE

 

ANEO Zero CMMS Enterprise sisältää Starter ja Professional ominaisuudet sekä usein otetaan käyttöön myös vaihto-omaisuuden ja ostojen hallinta lisäominaisuuksina.

Zero luo ostoehdotukset automaattisesti, kun varastonimikkeen tilauspiste alittuu. Ostajat luovat tarjouspyynnöt ja tilaukset, jotka tallennetaan automaattisesti. Lisäksi vastaanotettujen laitteiden ja varaosien sekä tarvikkeiden saapumiset dokumentoidaan Zeroon.

Zero voidaan myös integroida muiden järjestelmien kuten esimerkiksi ostojärjestelmien kanssa. Yleisimmin Zero on integroitu ostojen, laskutuksen, kirjanpidon tai dokumenttien hallintaan suunniteltujen järjestelmien kanssa.

LAITETIETOJEN DOKUMENTOINTI

(KENTTÄTUNNUKSET)

 

Black logo - no background-2

"Yritykset ponnistelevat ikääntyvän kalustonsa kanssa, joten kehitimme ketterän pilvipohjaisen kunnossapitojärjestelmän, joka helpottaa kunnossapidon toiminnanohjausta ja auttaa reagoimaan havaittuihin laitevikoihin nopeammin, jotta voit säästää aikaa ja rahaa sinulle tärkeämpiin asioihin!"

- Markku Lyyski, Aneo Software Oy

 

OTA YHTEYS