Featured Image

Kunnossapitopäälliköt kamppailevat kunnossapitostrategian toimeenpanon kanssa eivätkä pysty saavuttamaan yritysjohdon kunnossapidolle asettamia päämääriä ja tavoitteita, mikä johtuu usein kunnossapitoprosessin puutteesta. Kunnossapitoprosessin kehittäminen alkaa kunnossapidon johtamisprosessin kehittämisestä, minkä jälkeen voidaan kehittää tarvittavat kunnossapidon toteutusprosessit ja tukiprosessit, jotta kunnossapitoprosessin kehittäminen saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi.

KUNNOSSAPIDON TOTEUTUSPROSESSIT

Mitä ovat kunnossapidon toteutusprosessit?

Eurooppalainen EN 17007:2017 -standardi kuvaa toteutusprosesseja seuraavasti:

"Toteutusprosessit tuottavat kunnossapidolta odotetut tulokset. Ne sisältävät ennaltaehkäisevän ja korjaavan sekä parantavan kunnossapidon, joilla on yhteinen suoritusprosessi. Suoritusprosessiin kuuluu töiden valmistelu ja ajoitus sekä työtehtävien suorittaminen."

Kunnossapidon toteutusprosesseja on kolme:

  1. Estä ei-toivotut tapahtumat (PRV);
  2. Palauta kohteet vaadittuun tilaan (COR); ja
  3. Paranna kohteita (IMP).

PRV- ja COR-prosessit jakavat yhteisen suoritusprosessin (ACT).

ANEO Softwarella tiedämme, ettei ole helppoa kehittää yrityksen kunnossapitoprosessia tyhjästä, mutta sen jälkeen, kun kunnossapidon johtamisprosessi on kehitetty, on huomattavasti helpompi kehittää toteutusprosessit ja tukiprosessit, jotta yrityksen kunnossapitoprosessin kehitys saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi.

 

ESTÄ EI-TOIVOTUT TAPAHTUMAT (PRV)

Eurooppalaisen EN 17007:2017 -standardin mukaan PRV-prosessin kaksi perusprosessia ovat:

"Karakterisoi ei-toivottuja tapahtumia - PRV.1 - kuten piilevistä vioista johtuvia vikoja tai toimintahäiriöitä, joilla voi olla haitallisia ja merkittäviä vaikutuksia saatavuuteen, luotettavuuteen, henkilökohtaiseen turvallisuuteen, ympäristöön, tuotteen tai palvelun laatuun, omaisuuden arvoon ja kustannuksiin.
"Käytä ja päivitä kunnossapitosuunnitelmia - PRV.2 - määrittämään kohteille tehtävät toimenpiteet kunnossapidon tavoitteiden saavuttamiseksi."

Nämä kaksi perusprosessia ja seitsemän osaprosessia muodostavat yhdessä koko PRV-prosessin.

 

PALAUTTA KOHTEET HALUTTUUN TILAAN (COR) PROSESSI

Eurooppalaisen EN 17007:2017 -standardin mukaan COR-prosessin perusprosessi on:

"Tutki kyseessä olevien kohteiden tila vikojen havaitsemiseksi, paikallistamiseksi ja ensisijaisen syyn tunnistamiseksi."

Tämä perusprosessi ja seitsemän osaprosessia muodostavat yhdessä koko COR-prosessin.

 

KUNNOSSAPIDON SUORITUSPROSESSIT (ACT)

Eurooppalaisen EN 17007:2017 -standardin mukaan ACT-aliprosessin seitsemän suoritusprosessia ovat:

Järjestä tapahtumat eli tulevat korjaavat ja ennaltaehkäisevät kunnossapitotehtävät niiden tärkeyden ja toteutusrajoitusten mukaan;
Valmistaudu tehtäviin, eli etsi kaikki tiedot, joita tarvitaan kunnossapitotehtävien turvalliseen suorittamiseen;
Järjestä tehtävät eli järjestä suunniteltujen tehtävien aikajana järjestysrajoitusten ja tarvittaviin resursseihin liittyvien rajoitusten perusteella.
Aikatauluta tehtävät eli valmistele alustava tehtävien suoritusaikataulu;
Aloita ajoitetut tehtävät eli aloita kunnossapitotehtävät osoittamalla vastaavat toimenpiteet henkilöille, jotka ovat riittävän päteviä ja käytettävissä suunniteltuna kunnossapitotehtävien suorittamispäivänä;
Suorita kunnossapitotehtävät eli palauta kohteet vaadittuun tilaan;
Suorita tehtävät valmiiksi eli viimeistele kunnossapitotehtävä palauttamalla tehtävän suorittamispaikka alkuperäiseen kuntoon ja huollettu kohde takaisin sen käyttäjälle sekä dokumentoimalla tehtävän suoritus ja raportoimalla tulokset.

Nämä suoritusprosessit sekä PRV- ja COR-prosessien perusprosessit muodostavat kaksi kolmesta toteutusprosessista.

 

PARANNA KOHTEITA (IMP) PROSESSI

Paranna kohteita, kun parantaminen on parempi ratkaisu kuin ennaltaehkäisevät tai korjaavat toimet vikojen tai niiden seurausten hallitsemiseksi.

Eurooppalaisen EN 17007:2017 -standardin mukaan IMP-prosessin kymmenen perusprosessia ovat:

"Kerää tarvittavat tiedot parannusten analysointiin, jotta ne voidaan ottaa huomioon spesifikaatioita laadittaessa."
"Määrittele luotettavuus-, ylläpidettävyys-, turvallisuus- ja logistiikkatukivaatimukset arvioidaksesi, muokataksesi ja kohdentaaksesi niitä tuoteparannuksia varten, jotta ne voidaan integroida spesifikaatioihin."
"Laadi spesifikaatiot tuotteen vaadituille parannuksille ja määritä odotetut kriteerit, hyväksymisrajat ja joustavuus sekä määritä eritelmien luonnos."
"Lähetä tarjouspyyntö toimittajille ja lähetä heille tarjousasiakirjat, jotka sisältävät yrityksen eri sidosryhmien laatimia eritelmiä."
"Analysoi ja valitse vaihtoehtoja sekä validoi tavarantoimittajien tarjoamat tuoteparannuksiin liittyvät ratkaisut."
"Suorita parannusten toteutus ja seuraa tuloksia varmistaaksesi, että luotettavuus-, ylläpidettävyys-, turvallisuus- ja logistiikkatukivaatimukset täyttyvät ilman kustannusten ylitystä ja määrätyissä aikarajoissa."
"Tarkista luotettavuus-, ylläpidettävyys-, turvallisuus- ja logistiikkatukivaatimusten noudattaminen ja anna vaatimustenmukaisuusilmoitus hyväksymismenettelyn helpottamiseksi."
"Laadi uusiin paranneltuihin tuotteisiin liittyvä alkuperäinen huoltosuunnitelma luotettavuuden, huollettavuuden, turvallisuuden ja logististen tukiominaisuuksien mukaan toimittajan suositusten ja kohteen ympäristön tuntemuksen perusteella. Kirjaa alkuperäinen huoltosuunnitelma kunnossapidon tietojärjestelmään"
"Määritä alkuperäiset resurssit, kuten varaosat, materiaalit ja työkalut, määräytyvät alkuperäisen huoltosuunnitelman ja yrityksen olemassa olevien materiaaliresurssien perusteella. Kirjaa alkuperäiset resurssit kunnossapidon tietojärjestelmään.
"Tunnista osaamis- ja koulutustarpeet alkuperäisen kunnossapitosuunnitelman sekä yrityksen ja sen alihankkijoiden osaamisen perusteella."

Nämä IMP-prosessin perusprosessit sekä PRV- ja COR-prosessien perusprosessit ja ACT-aliprosessit muodostavat  kunnossapidon toteutusprosessit.

Kun PRV-, COR- ja IMP-prosessit sekä ACT-aliprosessit on kehitetty, on aika aloittaa kunnossapitoprosessin tukiprosessien kehittäminen. Jos sinulla on vaikeuksia toteutusprosessin kehittämisessä, älä epäröi soittaa meille.

 

Me voimme auttaa.

 

OTA YHTEYS