Featured Image

Korjaava kunnossapito on kunnossapitostrategia, joka valitaan sellaisille rakennuksille, koneille ja laitteille, joiden annetaan vikaantua tai mennä rikki. Korjaavan kunnossapitostrategian tarkoituksena on palauttaa niiden toiminta tai kunto sellaiseen tilaan, jossa ne voivat suorittaa niiltä vaaditut toiminnot. Korjaavat toimenpiteet suunnitellaan vasta vian havaitsemisen jälkeen ja ne tulee suorittaa välittömästi, jos vikautuneet tai rikkoutuneet koneet ja laitteet vaikuttavat yrityksen tuottavuuteen. Jos koneilla ja laitteilla ei ole välitöntä vaikutusta yrityksen tuottavuuteen, niin niiden korjaus voidaan siirtää suoritettavaksi myöhemmin.

Tuottavuus on avain yhtiöiden arvon kasvattamiseen. Kaikkien voittoa tavoittelevien yhtiöiden tavoitteena on tehdä rahaa ja käyttää sitä käyttöomaisuuden korvausinvestointeihin, kunnostukseen tai uusiin investointeihin yrityksen kasvun lisäämiseksi. Muussa tapauksessa rahat on maksettava takaisin omistajille tai osakkeenomistajille osinkoina.

KORJAAVAN KUNNOSSAPIDON TARKOITUS

Korjaavaa kunnossapitostrategiaa kutsutaan englanniksi myös "run to failure" -strategiaksi, jossa huolto suoritetaan vasta sen jälkeen, kun koneet tai laitteet ovat vikaantuneet tai menneet rikki.

Korjaavan kunnossapitostrategian tarkoituksena on palauttaa käyttöomaisuuden toiminta tai kunto.

Korjaava kunnossapitostrategia valitaan sellaisille käyttöomaisuushyödykkeille, joiden vikaantuminen on hyväksyttävissä, eli vioista ei aiheudu merkittäviä seurauksia ihmisille, koneille tai kalustolle tai ympäristölle. Eikä ole teknisesti tai taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tapoja estää konerikkoja tai laitevikoja.

MIKSI KORJAAJA KUNNOSSAPITO ON TÄRKEÄÄ?

Tuottavuus on tuotettujen tuotteiden ja toimitettujen palvelujen (tuotos) määrä jaettuna raaka-aineiden, energian, työvoiman ja muiden resurssien (panosten) määrällä, joka on käytetty tuotteiden valmistukseen ja palvelujen toimittamiseen.

 

ProductivitySOURCE: U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS

 

Korjaava kunnossapito on avainasemassa rakennusten, koneiden ja laitteiden toiminnan tai kunnon palauttamiseksi mahdollisimman pian normaaliin tilaan, jotta tuotanto, myynti ja asiakaspalvelu voivat jatkaa tuotteiden tuotantoa ja palveluiden toimittamista asiakkaille. Tehokkaan ja vaikuttavan korjaavan kunnossapidon puute voi johtaa tuotannossa huonoon käytettävyyteen ja laatuun tai se voi heikentää tuottavuutta ja lopulta yritys ansaitsee vähemmän tai pahimmassa tapauksessa ryhtyy menettää rahaa.

KORJAAVAN KUNNOSSAPIDON PÄÄMÄÄRÄ

Korjaavan kunnossapidon päämäärä on:

"Minimoi aika, joka kuluu vikaantuneen käyttöomaisuuden toiminnan tai kunnon palauttamiseen."

Päämäärä voidaan saavuttaa vain, kun tuotanto ja kunnossapito jakavat strategiset tavoitteensa ja tekevät yhteistyötä saavuttaakseen toiminnalliset tavoitteensa.

Tuotannon tulee ilmoittaa havaituista kone- ja laitevioista sekä raportoida havaitut vaaratilanteet ja muut tapahtumat mahdollisimman pian niiden havaitsemisen jälkeen.

Kunnossapidon tulisi ryhtyä nopeasti luomaan työmääräyksiä, ajoittamaan kunnossapitotehtäviä ja varaamaan varaosia, materiaaleja ja resursseja kunnossapitotehtävien suorittamiseksi mahdollisimman nopeasti. Aika on rahaa.

KORJAAVAN KUNNOSSAPIDON TÄRKEIMMÄT SUORITUSKYKYMITTARIT

Lyhyesti kuvattuna korjaavalla kunnossapidolla on kolme keskeistä suorituskykymittaria:

  • Keskimääräinen korjausaika tai englanniksi Mean Time To Repair (MTTR)
  • Keskimääräinen aika vikaantumisten välillä tai englanniksi Mean Time Between Failures (MTBF)
  • Keskimääräinen vikaantumiseen kuluva aika tai englanniksi Mean Time To Failure (MTTF)

MTTR on korjaavan kunnossapidon suorituskykymittari. MTTR on korjauskelpoisen käyttöomaisuuden huollettavuuden mitta. Se on keskimääräinen aika, joka kuluu viallisten koneiden ja laitteiden korjaamiseen. Se ei yleensä sisällä toimitusaikoja varaosille tai materiaaleille eikä muita hallinnollisia tai logistisia odotuaikoja.

Yhtälönä se on koneiden ja laitteiden korjaamiseen käytetty kokonaiskorjausaika jaettuna tietyn ajanjakson aikana suoritettujen korjaavien kunnossapitotehtävien lukumäärällä. 

MTBF on toinen kunnossapidon suorituskykymittari. MTBF on aritmeettinen keskiarvo tai keskimääräinen aika, joka kuluu käyttöomaisuuden vikaantumisten välillä.

Esimerkiksi paristokäyttöisillä IoT-antureilla on keskimääräinen aika paristojen vaihdon välillä.

MTTF on kolmas kunnossapidon suorituskykymittari. Se ilmaisee korjauskelvottomien laitteiden odotetun ajan käytön aloittamisesta aina vikaantumiseen saakka.

Yhtälönä se on samanlaisten vikaantuneiden koneiden tai laitteiden käyttöajan aritmeettinen keskiarvo tai keskimääräinen elinikä.

Esimerkiksi akkukäyttöisillä IoT ATEX -antureilla on keskimääräinen vikaantumisaika. Tyhjentyneet paristot eivät ole vaihdettavissa IoT ATEX -anturin suunnittelua koskevien ATEX-vaatimusten vuoksi, joten sensorit ovat kertakäyttöisiä.

KORJAAVA KUNNOSSAPITOSTRATEGIA

Korjaava kunnossapito on yksi kolmesta kunnossapitostrategiasta, jotka yritysten omistajat, johtajat tai yritysjohtoryhmät valitsevat yrityksen käyttöomaisuuden ylläpidon toteuttamiseksi.

On olemassa kaksi pääasiallista korjaavaa kunnossapitotyyppiä:

  • siirretty kunnossapito ja
  • välitön kunnossapito.

Välitöntä huoltoa kutsutaan myös hätäkorjaukseksi.

MIKÄ ON OIKEA KORJAAVA KUNNOSSAPITOSTRATEGIA?

No, se riippuu ...

Kun hankit uusia koneita ja laitteita tai muuta kalustoa, niiden valmistajat määräävät ennaltaehkäisevät kunnossapitotoimenpiteet takuun voimassaolon ylläpitämiseksi, joten käytännössä sinun on noudatettava valmistajan ennakkohuoltosuunnitelmaa ja toteuttaa kunnossapitotehtäviä ennalta määrätyin huoltovälein.

Takuuajan päätyttyä on kuitenkin sinun päätettävissäsi, haluatko jatkaa valmistajan alkuperäisen ennakkohuoltostrategian noudattamista vai vaihtaa toiseen?

Siirretty kunnossapito voi olla hyvä vaihtoehto koneille tai laitteille, joiden vikaantuminen ei ole kriittistä tuotannon ja myynnin kannalta eikä niiden korjaaminen tai korjaaminen uusilla vastaavilla koneilla tai laitteilla ole liian kallista. Annat siis koneen tai laitteen vain vikaantua tai mennä rikki ennen kuin huollat ja korjaat sen. Varmista vain, että sinulla on riittävästi aikaa suunnitella ja suorittaa korjaavat kunnossapitotehtävät myöhemmin.

Välitöntä kunnossapitoa eli hätäkorjauksia tulee välttää niin paljon kuin mahdollista, koska se on kallein kunnossapitotyyppi. Hätäkorjaukset suunnitellaan usein kiireessä tai suunnittelematta ollenkaan ja siksi hätäkorjaus on tehotonta ja kallista. Monta kertaa kalliimpi kuin hyvin suunniteltu ennaltaehkäisevä huolto.

Kallein kunnosspitotyyppi on hätäkorjaus

Varmista, että korkeintaan 1-2 % kunnossapidosta on hätäkorjausta.

Jos kyseessä oleva kone tai laite on kuitenkin kriittinen tuotteiden tai palvelujen tuotannolle ja sen vika saattaa pysäyttää tuotannon ja myynnin tai se voi aiheuttaa vahinkoa muille rakennuksille, koneille tai kalustolle, ihmisille tai ympäristölle tai sen korjaaminen olisi erittäin kallista, saatat haluta valita ennaltaehkäisevän kunnossapitostrategiaan.

Kunnossapitostrategioiden valitseminen ei ole helppoa. Mutta voimme auttaa.

 

OTA YHTEYS