8 min reading time

กระบวนการสนับสนุนการบำรุงรักษาคืออะไร?

ติดต่อเรา
Featured Image

ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษากำลังดิ้นรนกับการดำเนินการตามกลยุทธ์การบำรุงรักษาและล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายการบำรุงรักษาและวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ซึ่งมักจะเกิดจากการขาดกระบวนการบำรุงรักษา ดังนั้นพวกเขาจึงควรพัฒนาเป็นอันดับแรก กระบวนการจัดการการบำรุงรักษา และ กระบวนการทำให้เกิดขึ้นจริง เเละ กระบวนการสนับสนุน  เพื่อให้การพัฒนาของ กระบวนการบำรุงรักษา เสร็จสมบูรณ์สำหรับองค์กร

 

กระบวนการสนับสนุน

กระบวนการสนับสนุนคืออะไร?

มาตรฐานยุโรป EN 17007:2017 อธิบายกระบวนการสนับสนุนดังนี้:

"กระบวนการสนับสนุน มีความสำคัญต่อการทำงานของกระบวนการอื่นๆ เช่น กระบวนการจัดการ กระบวนการรับรู้ และกระบวนการสนับสนุนอื่น ๆ ที่จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นให้กับพวกเขา"

มี 11 กระบวนการสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับ กระบวนการจัดการบำรุงรักษา สำหรับองค์กร ดังนี้:

 1. HSE =  รับรองสุขภาพส่วนบุคคลและความปลอดภัยต่อบุคคล และรักษาสิ่งแวดล้อมในการบำรุงรักษา
 2. BUD = รายการบำรุงรักษางบประมาณ
 3. DOC = ส่งเอกสารการปฏิบัติงาน
 4. DTA = จัดการข้อมูล
 5. ENG = ส่งมอบข้อกำหนดการบำรุงรักษาระหว่างการออกแบบและแก้ไขรายการ
 6. OPT = ปรับปรุงผลลัพธ์;
 7. TOL = ส่งมอบเครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุน และระบบสารสนเทศ
 8. SPP = ส่งมอบอะไหล่
 9. RES = จัดหาทรัพยากรบุคคลภายใน
 10. SER = ให้บริการบำรุงรักษา และ
 11. IST = จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
ที่มา: EN17007 กระบวนการบำรุงรักษาและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

THE HSE PROCESS

ตามมาตรฐานยุโรป EN 17007:2017 วัตถุประสงค์ของกระบวนการ HSE คือ:

"สร้างความมั่นใจในสุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล และปกป้องทรัพย์สิน, โรงงาน และอุปกรณ์ตลอดจนสิ่งแวดล้อมในระหว่างการดำเนินการบำรุงรักษา"

การจัดการการบำรุงรักษาควร: ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการบำรุงรักษา กำหนดมาตรการป้องกันและตอบสนองต่อเหตุการณ์ และพัฒนาแผนป้องกันและความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

สร้างความมั่นใจในสุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคลและรักษาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการบำรุงรักษา (HSE) มี 5 ขั้นตอนพื้นฐาน ได้เเก่: เตรียมการประเมินความเสี่ยง, ระบุความเสี่ยง, จัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง, และเสนอมาตรการป้องกันความเสี่ยง และผลที่ตามมาของความเสี่ยงที่ระบุ ตลอดจนติดตามการบริหารความเสี่ยง.

The HSE Process

ภาพ: The HSE Process

แหล่งที่มา: EN17007 Maintenance process and associated indicators (กระบวนการบำรุงรักษาและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง)

 

THE BUD PROCESS

ตามมาตรฐานยุโรป EN 17007:2017 วัตถุประสงค์ของกระบวนการ BUD คือ:

"กำหนดตารางเวลาการวางแผนทางเศรษฐกิจระยะสั้น, ระยะกลาง และระยะยาว ตามวงจรที่กำหนดไว้ สำหรับกิจกรรม(การลงทุน)การบำรุงรักษาตามปกติ "

การจัดการการบำรุงรักษาควรจัดโครงสร้างข้อมูลงบประมาณตามประเภทการจัดสรรต้นทุน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุม, ตรวจสอบ และจัดการ

กระบวนการบำรุงรักษาด้านงบประมาณ (BUD) มีกระบวนการพื้นฐาน 5 ประการ: กำหนดและรวบรวมองค์ประกอบต้นทุน และประมาณการหรือคำนวณต้นทุนจริง สร้างประมาณการงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาตามปกติ, สำหรับงานบำรุงรักษาที่ไม่บ่อยหรือพิเศษ และดึงงบประมาณและรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนวิเคราะห์, อธิบาย และดำเนินการแก้ไข (หากมี)

ภาพ: The BUD Process

แหล่งที่มา: EN17007 Maintenance process and associated indicators (กระบวนการบำรุงรักษาและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง)

 

THE DOC PROCESS

ตามมาตรฐาน European EN 17007:2017 วัตถุประสงค์ของกระบวนการ DOC คือ:

"จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่ใช้งาน โดยเอกสารต้องเป็นปัจจุบันและใช้งานได้ทั้งหมด ที่จำเป็นสำหรับการจัดเตรียมและปฏิบัติงานตามที่พวกเขารับผิดชอบในขณะเดียวกัน ก็ปรับใหม่เหมาะสมกับเวลาการขนส่ง"

การจัดการการบำรุงรักษาควรใช้ระบบการจัดการข้อมูลการบำรุงรักษาและข้อมูลการบำรุงรักษาโครงสร้างตามประเภทข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะได้รับการวิเคราะห์, ปรับปรุง และได้รับการจัดการ

การส่งเอกสารการปฏิบัติงาน (DOC) กระบวนการมี 6 ขั้นตอนพื้นฐาน: กำหนดและจัดการสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร; จำแนกและจัดโครงสร้างเอกสาร, รวบรวมและอัปเดตเอกสารอ้างอิง รวมไปถึงรับรองการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นตลอดเวลา ตลอดจนจัดการวิธีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน

The DOC Process

ภาพ: The DOC Process

แหล่งที่มา: EN17007 Maintenance process and associated indicators (กระบวนการบำรุงรักษาและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง)

 

THE DTA PROCESS

ตามมาตรฐานยุโรป EN 17007:2017 วัตถุประสงค์ของกระบวนการ DTA คือ:

"รวบรวม, วิเคราะห์, จัดเก็บ และส่งข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการจัดทำเอกสารและปรับปรุงกระบวนการบำรุงรักษา"

           การจัดการการบำรุงรักษาควรใช้ระบบการจัดการข้อมูลการบำรุงรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะถูกรวบรวม, วิเคราะห์, จัดเก็บ, ส่งมอบ และจัดการ

             กระบวนการจัดการข้อมูล (DTA) มีกระบวนการพื้นฐาน 11 ประการ: จัดเก็บและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดิบในคลังเอกสาร หรือฐานข้อมูล ประเมินความน่าเชื่อถือและความสามารถในการบำรุงรักษาของรายการ โดยยึดการประเมินสภาพที่แท้จริงของรายการ    จัดทำและบำรุงรักษารายการสำคัญให้เป็นปัจจุบัน ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลการบำรุงรักษาและข้อมูล HSE รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอะไหล่ ประเมินและวิเคราะห์กรณีของความล้าสมัยที่ทราบหรือคาดการณ์ได้ รวบรวมและวิเคราะห์เหตุการณ์ในองค์กรอื่นๆ เปรียบเทียบแนวทางการบำรุงรักษาและวัสดุที่ใช้โดยผู้ปฏิบัติงานรายอื่น หรือแนะนำโดยซัพพลายเออร์ ตรวจสอบวิธีการ, เทคโนโลยี, ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน ฯลฯ และทำการบันทึก และให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในระบบประมวลผล, ชี้วัดประสิทธิภาพและการตรวจสอบ ตลอดจนคำนวณ และทำการบันทึก 

The DTA Process

ภาพ: The DTA Process

แหล่งที่มา: EN17007 Maintenance process and associated indicators (กระบวนการบำรุงรักษาและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง)

 

THE ENG PROCESS

ตามมาตรฐานยุโรป EN 17007:2017 วัตถุประสงค์ของกระบวนการ ENG คือ:

"กำหนด, ตรวจสอบ หรือทำความเข้าใจ และประเมินมูลค่าการลงทุนและการปรับเปลี่ยนรายการ หากไม่สามารถเข้าถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลง"

          การจัดการการบำรุงรักษาควรกำหนดความน่าเชื่อถือเบื้องต้น, ความสามารถและข้อกำหนดการสนับสนุน, แผน, ทักษะที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการบำรุงรักษา และทรัพยากรด้านโลจิสติกส์ต่างๆ เช่น ฮาร์ดแวร์, เอกสารประกอบ และชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นในการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษากับรายการเหล่านี้

         ส่งมอบข้อกำหนดในการบำรุงรักษาในระหว่างขั้นตอนการออกแบบและแก้ไขรายการ (ENG) มีกระบวนการพื้นฐาน 11 ขั้นตอน: รวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะ, ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง, พัฒนาข้อกำหนดด้านความน่าเชื่อถือ, การบำรุงรักษา และการสนับสนุน      ด้านโลจิสติกส์ ดูแลหรือมีส่วนร่วมในการร่างข้อกำหนด ออกคำเชิญการแข่งขันด้านราคาไปยังซัพพลายเออร์, มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และทางเลือกของตัวเลือกและตรวจสอบโซลูชัน, ติดตามผล, ตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความน่าเชื่อถือ, ความสามารถในการบำรุงรักษา และการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์, จัดทำแผนการบำรุงรักษาเบื้องต้น และกำหนดทรัพยากรด้านโลจิสติกส์เบื้องต้น รวมทั้งระบุทักษะและความต้องการการฝึกอบรม

The ENG Process

ภาพ: The ENG Process

แหล่งที่มา: EN17007 Maintenance process and associated indicators (กระบวนการบำรุงรักษาและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง)

 

THE OPT PROCESS

ตามมาตรฐานยุโรป EN 17007:2017 วัตถุประสงค์ของกระบวนการ OPT คือ:

"แสดงถึงส่วนหนึ่งของวงจรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะวิเคราะห์ข้อมูลผลตอบรับจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อกำหนดการดำเนินการ, เป้าหมายที่จะบรรลุผล และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อใช้สำหรับแต่ละกระบวนการ"

การจัดการการบำรุงรักษาควรกำหนดความน่าเชื่อถือเบื้องต้น, ความสามารถในการบำรุงรักษา และข้อกำหนดการสนับสนุน, แผนการบำรุงรักษา, ทักษะที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการบำรุงรักษา และทรัพยากรด้านโลจิสติกส์ต่างๆ เช่น ฮาร์ดแวร์, เอกสารประกอบ และชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นในการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษากับรายการเหล่านี้

กระบวนการปรับปรุงผลลัพธ์ (OPT) มี 7 กระบวนการพื้นฐาน: กำหนดพื้นที่ของการปรับปรุง, จัดลำดับความสำคัญด้านการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ IMP, MAN, BUD, DOC, DTA, TOL, SPP, RES, IST และ HSE และจัดลำดับความสำคัญและระบุการแก้ไขรายการที่มีอยู่ (กระบวนการ ENG) รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญการปรับปรุงสำหรับการลงทุนในอนาคต (กระบวนการ ENG)

The OPT Process

ภาพ: The OPT Process

แหล่งที่มา: EN17007 Maintenance process and associated indicators (กระบวนการบำรุงรักษาและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง)

 

THE TOL PROCESS

ตามมาตรฐานยุโรป EN 17007:2017 วัตถุประสงค์ของกระบวนการ TOL คือ:

"ให้ผู้ใช้ที่มีทรัพยากรทางเทคนิคในการปฏิบัติงานที่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษา เช่น เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษ, การทดสอบ, การจัดการ และอุปกรณ์อื่นๆ รวมไปถึงระบบการจัดการข้อมูลและการบำรุงรักษา"

การจัดการบำรุงรักษาควรพิจารณาใช้ระบบการจัดการบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการการให้ยืมอุปกรณ์ภายใน และการจัดเก็บเครื่องมือ, การทดสอบ, การจัดการ และอุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานบำรุงรักษา เช่น คู่มือผู้ใช้และคำแนะนำในการบำรุงรักษา เป็นต้น

การส่งมอบเครื่องมือ, อุปกรณ์สนับสนุน และระบบข้อมูล (TOL) มีกระบวนการพื้นฐาน 6 ขั้นตอน: กำหนดและจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษา จัดเก็บ, บำรุงรักษาหรือปรับปรุง, ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ เช่น ระบบเอกสาร รวมไปถึงกำหนดและจัดให้มีการจัดการบำรุงรักษาเครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

The TOL Process

ภาพ: The TOL Process

แหล่งที่มา: EN17007 Maintenance process and associated indicators (กระบวนการบำรุงรักษาและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง)

 

THE SPP PROCESS

ตามมาตรฐาน European EN 17007:2017 วัตถุประสงค์ของกระบวนการ SPP คือ:

"จัดหาอะไหล่, อุปกรณ์, วัสดุสิ้นเปลือง และรายการอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานบำรุงรักษาให้ทีมซ่อมบำรุงภายในกรอบเวลาที่กำหนด"

การจัดการบำรุงรักษาควรพิจารณาใช้ระบบการจัดการบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ หรือระบบการจัดการคลังสินค้าเพื่อจัดการรายการสินค้าคงคลัง

กระบวนการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่ (SPP) มี 12 ขั้นตอนเบื้องต้น: กำหนดรายการอะไหล่เพื่อเก็บไว้ในสต็อกเพื่อการบำรุงรักษา, จัดการสต็อค, จองหรือออกใบคำขอซื้ออะไหล่, สั่งซื้ออะไหล่จากซัพพลายเออร์, จัดทำและตรวจสอบสัญญากับซัพพลายเออร์, รับอะไหล่ที่สั่งซื้อหรือซ่อมแซม, เพิ่มรายการสำรองในสต็อก, ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับสินค้าสำรองในสต็อก, ส่งมอบอะไหล่ และประเมินการเปลี่ยนอะไหล่ รวมทั้งกำจัดอะไหล่ที่ชำรุดหรือเสียหาย

The SPP Process

ภาพ: The SPP Process

แหล่งที่มา: EN17007 Maintenance process and associated indicators (กระบวนการบำรุงรักษาและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง)

 

THE RES PROCESS

ตามมาตรฐานยุโรป EN 17007:2017 วัตถุประสงค์ของกระบวนการ RES คือ:

"จัดหาทรัพยากรบุคคลภายในหรือภายนอกที่มีระดับทักษะที่จำเป็น และการรับรองเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาในเวลาที่เหมาะสม"

การจัดการบำรุงรักษาควรพิจารณาการใช้ทรัพยากรจากบริษัทภายนอก เมื่อมีช่องว่างของความรู้, ทักษะ และประสบการณ์ระหว่างความต้องการทรัพยากรภายใน และทักษะที่กว้างเกินไปที่จะจบด้วยการฝึกอบรมภายในหรือภายนอก

ให้กระบวนการทรัพยากรบุคคลภายใน (RES) มี 4 กระบวนการพื้นฐาน: จัดการงานและทักษะ, รับสมัครพนักงานที่มีความสามารถ และรับรองการฝึกอบรม, คุณสมบัติ และการรับรองพนักงานภายใน ตลอดจนจัดหากำลังคนภายใน

The RES Process

ภาพ: The RES Process

แหล่งที่มา: EN17007 Maintenance process and associated indicators (กระบวนการบำรุงรักษาและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง)

 

THE SER PROCESS

ตามมาตรฐานยุโรป EN 17007:2017 วัตถุประสงค์ของกระบวนการ SER คือ:

"ให้บริการบำรุงรักษาที่ดำเนินการโดยบริษัทภายนอก และทรัพยากรบุคคลที่มีระดับทักษะที่จำเป็นและการรับรองเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาในเวลาที่เหมาะสม"

การจัดการบำรุงรักษาควรพิจารณาการใช้ทรัพยากรของบริษัทภายนอก เมื่อจำเป็นต้องมีความรู้, ทักษะ และประสบการณ์พิเศษในการดำเนินงานบำรุงรักษาบางอย่าง เช่น การตรวจสอบจะต้องดำเนินการโดยบริษัทภายนอกที่มีใบรับรองพิเศษ

กระบวนการให้บริการบำรุงรักษา (SER) มี 4 ขั้นตอนพื้นฐาน: ระบุบริษัทภายนอกที่มีความสามารถ, จัดการสัญญา และประเมินบริษัทและบริการ ตลอดจนการให้บริการจากบริษัทภายนอก

The SER Process

ภาพ: The SER Process

แหล่งที่มา: EN17007 Maintenance process and associated indicators (กระบวนการบำรุงรักษาและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง)

 

THE IST PROCESS

ตามมาตรฐานยุโรป EN 17007:2017 วัตถุประสงค์ของกระบวนการ IST คือ:

"จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาทุกคนจำเป็นต้องดำเนินการบำรุงรักษาอย่างเต็มที่ในลักษณะที่ปลอดภัยสำหรับบุคคล, รายการ และสิ่งแวดล้อม"

การจัดการบำรุงรักษาควรพิจารณาการใช้ทรัพยากรของบริษัทภายนอก เมื่อจำเป็นต้องมีความรู้, ทักษะ และประสบการณ์พิเศษในการดำเนินงานบำรุงรักษาบางอย่าง เช่น การตรวจสอบจะต้องดำเนินการโดยบริษัทภายนอกที่มีใบรับรองพิเศษ

ให้กระบวนการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น (IST) มีกระบวนการพื้นฐาน 3 ประการ: วางแผนและจัดเตรียมสถานที่และพื้นที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย วางแผนและจัดหาไฟฟ้า สาธารณูปโภค และบริการที่จำเป็น ตลอดจนบำรุงรักษาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

The IST Process

ภาพ The IST Process

แหล่งที่มา: EN17007 Maintenance process and associated indicators (กระบวนการบำรุงรักษาและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง)

 

หลังจากการพัฒนา กระบวนการจัดการการบำรุงรักษา, กระบวนการทำให้เกิดขึ้นจริง เเละ กระบวนการสนับสนุน เสร็จสิ้นโดยการจัดการการบำรุงรักษา การพัฒนากระบวนการบำรุงรักษาก็เสร็จสมบูรณ์ หากคุณกำลังประสบปัญหากับการพัฒนากระบวนการสนับสนุน อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

เราสามารถช่วยคุณได้

 

ติดต่อเรา

 

กระบวนการบำรุงรักษา

กระบวนการบำรุงรักษาคืออะไร?

ขั้นตอนการบำรุงรักษาจะอธิบายวิธี  manage maintenance, prevent undesirable events, restore the items in required state, improve the items, และ act on items to maintain เพื่อบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ดี นอกจากนี้ยังอธิบายกระบวนการสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับ Realization Process และ Support Process 

มาตรฐานยุโรป EN 17007:2017 แบ่งกระบวนการบำรุงรักษาออกเป็น 3 กลุ่มหลัก:

"A management process กระบวนการจัดการ ที่กำหนดนโยบายและกลยุทธ์, องค์กร, มอบหมายความรับผิดชอบ, เจรจางบประมาณ, จัดการการดำเนินการ, วิเคราะห์ข้อมูล และนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงต่อเนื่อง"
"Realization processes กระบวนการทำให้การบำรุงรักษาเกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นเหตุผลของการเป็นกระบวนการโดยรวม และให้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ซึ่งรวมถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไขซึ่งมีกระบวนการร่วมกัน ได้แก่ การเตรียมการ, การจัดกำหนดการ, และการปฏิบัติงานในรายการต่างๆ และขั้นตอนที่สามสำหรับการพัฒนาความน่าเชื่อถือและความสามารถในการบำรุงรักษาของแต่ละรายการ"
"Support processes กระบวนการสนับสนุน ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการรับรู้และการจัดการ"